PPA

Pla de previsió assegurat

Una jubilació sense sorpreses

De què tracta el Pla de previsió assegurat?

El Pla de previsió assegurat és una forma d'estalvi flexible destinat a la jubilació, que ofereix la seguretat d'un tipus d'interès.

Beneficis del Pla de previsió assegurat

Seguretat

Gaudeix veient com creixen els teus estalvis al marge de l'evolució dels mercats.

Rendibilitat

Maximitza els teus estalvis gràcies a la seva rendibilitat.

Avantatges fiscals

Beneficia't de la deducció de la totalitat de les teves aportacions i les del teu cònjuge sobre la base imposable de l'IRPF, dins els límits establerts.

Disposició a escollir

Tria de quina manera prefereixes disposar del teu capital un cop arribi el moment.

Telèfon d'atenció al client

902 44 66 60.

PPA

Avantatges fiscals del Pla de previsió assegurat

Fins a 8.000 euros.

Preguntes freqüents

No. Les pensions públiques resulten insuficients a tots els nivells. La diferència que hi ha entre la pensió pública i el salari de què es gaudeix durant la vida laboral activa és obvi i especialment notable en el cas de salaris superiors als 24.000 euros. Així, doncs, els pensionistes que es troben en els nivells mitjà-alt perden també el poder adquisitiu que mantenien quan eren actius.

Per a un treballador en el Règim General, es considera atur de llarga durada la situació legal d'atur del partícip, sempre que en el moment de la sol·licitud estigui inscrit com a demandant de feina en el servei públic de treball corresponent i no tingui dret a les prestacions per atur en el seu nivell contributiu o hagi esgotat aquestes prestacions.


En el cas de treballadors per compte propi, per tal de complir el requisit d'atur de llarga durada: hauran d'estar prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i haver cessat la seva activitat, estar inscrits com a demandants de feina en el servei públic de treball corresponent en el moment de la sol·licitud i no tenir dret a les prestacions per atur en el seu nivell contributiu o haver esgotat aquestes prestacions.

Es poden continuar fent aportacions per a la jubilació fins al cobrament de la prestació per jubilació del pla de pensions, independentment de la resolució de la Seguretat Social. Les posteriors al cobrament seran per a defunció o dependència.
Les aportacions realitzades per cobrir la contingència de defunció o dependència també poden ser objecte de reducció en la base imposable general de l'IRPF del partícip.

Al País Basc s'estableix un límit i són reductibles les aportacions realitzades fins a l'any següent al d'accés a la jubilació.

Seguros Bilbao posa a disposició dels partícips l'evolució del seu pla de pensions a través d'e-client.
Mensualment, INVERCO sol fer arribar als diaris econòmics i les revistes especialitzades un detall de l'evolució dels plans de pensions individuals.


D'altra banda, el més senzill és rebre un informe periòdic del pla de pensions. És obligatori per a les entitats gestores amb caràcter semestral.

Sol ser preferible cobrar en forma de capital en un exercici posterior al de jubilació. D'aquesta manera, en l'exercici en què es cobra es tenen unes rendes més baixes que les de la fase d'actiu i es produeix un efecte fiscal positiu.

Per a la integració de les prestacions rebudes en la base imposable de l'IRPF, cal tenir en compte que l'import tant de les prestacions que es materialitzin en forma de capital com de les que es cobrin en forma de renda o de pagament sense periodicitat regular s'integrarà anualment en la base imposable del beneficiari com a rendiment íntegre del treball.

Independentment de qui en sigui el perceptor, de la contingència que doni lloc als pagaments o de la modalitat de cobrament del pla, totes les prestacions que atorga un pla de pensions tenen la consideració de rendiments del treball.


Si la prestació d'un pla de pensions la percep una persona diferent del partícip, per defunció d'aquest, l'impost aplicable és també l'IRPF en concepte de rendiments del treball i està exempta de l'impost de successions i donacions.

La jubilació parcial es produeix quan es compatibilitza el cobrament d'una part de la pensió pública de jubilació amb l'exercici d'una activitat laboral a temps parcial. La jubilació parcial pot tenir lloc sense que s'hagi accedit prèviament a la jubilació total o, tot i haver-hi accedit, en iniciar un treball a temps parcial amb posterioritat. En tots dos casos, l'import de la pensió de jubilació es redueix de manera proporcional a la jornada laboral a temps parcial retribuïda que figuri en el contracte.


Cal tenir en compte que en cap cas es pot simultaniejar la condició de beneficiari i partícip per jubilació en un pla de pensions. Per tant, si el partícip està percebent una renda del pla de pensions o està pendent del pagament d'un capital per la jubilació parcial del pla de pensions, no podrà reiniciar les aportacions per a la seva jubilació total a un altre pla de pensions fins que hagi percebut aquelles íntegrament i assigni els drets consolidats romanents a la posterior jubilació total.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Fiscalment beneficiós

Informació constant