Rendes immediates

Rendes immediates

Assegura't ingressos extres

De què tracten les Rendes Immediates?

Les Rendes Immediates t'asseguren la percepció d'una renda mensual per a tota la vida com un complement a la teva futura pensió o la nòmina actual. Decideix quina modalitat de renda immediata et convé més tenint en compte les teves necessitats.

Beneficis de les Rendes Immediates

Tranquil·litat tota la vida

Gaudeix d'una renda mensual per a tota la vida i tria'n la modalitat.

Beneficis revertibles

Reverteix els beneficis de la renda immediata en aquells a qui més estimes triant la modalitat que s'ajusti als teus desitjos.

Liquiditat

Disposa de tota l'aportació en cas necessari un cop hagi passat un any.

Fiscalitat

Gaudeix d'avantatges fiscals en funció de la modalitat i durada de la Renda Immediata escollida.

rendes immediates

Avantatge fiscal de les Rendes Immediates

 

Fiscalitat

Totes les modalitats de renda immediata qualifiquen fiscalment com a rendiments del capital mobiliari en l'impost sobre la renda de les persones físiques i estan subjectes a una retenció.


La retenció de lesrendes vitalíciesés en origen i dona dret a una exempció que varia en funció de l'edat del perceptor d'aquesta renda en el moment de la contractació.

La retenció de les rendes temporals obtenen una exempció fiscal en funció del període de temps durant el qual es percep aquesta renda.

Les prestacions pagadores al beneficiari per defunció de la persona assegurada tributaran per l'Impost de Successions i Donacions, la quantitat del qual serà en funció de la relació de parentesc entre les parts.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Adaptabilitat

Atenció personalitzada

Els millors professionals

Modalitats de Renda Immediata per triar

Aquesta renda immediata t'assegura el cobrament d'una renda mensual i vitalícia amb un tipus d'interès garantit que s'actualitza cada cinc anys.

Els beneficiaris designats percebran l'aportació del contracte més l'1% addicional en cas de defunció de l'assegurat.

Hi ha la possibilitat de rescat total de l'aportació contractada un cop hagi passat un any.