CEA - Compte estalvi assegurança

Assegurances de vida estalvi

Assegurança Estalvi capital

Els teus estalvis, més segurs que mai

En què consisteix Estalvi capital?

L'assegurança Estalvi capital et dona la tranquil·litat que necessites a l'hora de consolidar el teu patrimoni: estalvia de forma flexible, obtingues una rendibilitat pels teus estalvis en funció del teu perfil i, si els necessites, disposa'n un cop hagin transcorregut tres mesos des de la primera aportació.

Beneficis d'aquesta assegurança

Flexibilitat

Amb el Compte Estalvi Segur, pots fer les aportacions extraordinàries que consideris oportunes més enllà dels 10.000 euros inicials.

Rendibilitat

Durant les 12 primeres mensualitats, et beneficies d'una taxa de revaloració garantida del 0,30%.

Liquiditat

Disposa dels teus estalvis parcialment tres mesos després de contractar el servei. A partir dels nou mesos des de la contractació, pots disposar íntegrament dels teus estalvis sense penalitzacions ni comissions.

Transparència

Comprova el rendiment dels teus estalvis en tot moment i rep informació actualitzada de manera anual al teu domicili.

Protecció

El Compte Estalvi Segur et proporciona, a més, un capital addicional per defunció per protegir econòmicament les persones que t'envolten en cas d'imprevist.

Telèfon d'atenció al client

946 42 12 41

Modalitats de l'assegurança Estalvi capital

Per a clients que no volen assumir cap risc en la seva inversió i que busquen un estalvi esporàdic amb l'aportació de primes suplementàries. En aquest producte s'atorga un tipus d'interès garantit durant un termini d'1 any. Un cop acabat aquest primer any, el tipus d'interès es fixa trimestralment.

Estalvi capital

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
123456
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Estalvi capital Elit

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
123456
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

El valor del dret de rescat o mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Compte estalvi

Fiscalitat

Les assegurances d'estalvi tributen en el moment que es percep la prestació, alhora que els seus rendiments es qualifiquen com a capital mobiliari i estan subjectes a una retenció. 

Les prestacions pagables al beneficiari com a conseqüència de la defunció de la persona assegurada tributen per l'impost sobre successions. La quantia de l'impost disminuirà en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari. 

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals