Avís legal

IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als serveis oferts per Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, NIF A-48001648 (d’ara endavant Seguros Bilbao), amb domicili social a Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri-Getxo (Vizcaya) i inscrita al Registre Mercantil de Bilbao, tom 55, foli 103, full 2.436.

OBJECTE DEL WEB

Les pàgines contingudes al web tenen per objecte facilitar al públic en general el coneixement de Seguros Bilbao, de les activitats que desenvolupa i dels serveis que presta. Seguros Bilbao es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions en la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d'aquest.

CONDICIONS D'ACCÉS I DISPONIBILITAT

L'accés als continguts d'aquest Web té caràcter gratuït per a tots els Usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l'Usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, excepte quan es produeixen interrupcions necessàries per motius de manteniment i millora del sistema.

Sense perjudici de l'assenyalat anteriorment, l'operativa relativa a l'apartat d'"Accés Restringit" es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Aquestes condicions particulars es recullen en el contracte d'accés a aquest servei, que s'entrega al client abans de l'activació d'aquest. L'usuari accepta que en prémer els enllaços (links) que el dirigeixin a webs de terceres empreses està deixant de navegar per Seguros Bilbao i, per tant, exonera Seguros Bilbao de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb terceres empreses. L'usuari deixa de navegar per Seguros Bilbao quan al web enllaçat no hi aparegui la marca Seguros Bilbao i l'adreça o nom de domini no contingui la denominació Seguros Bilbao.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

1. Per ús indegut: En accedir a aquest web s'accepta que Seguros Bilbao no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús de la informació d'aquest web o per l'accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web.

2. Per continguts de tercers: El web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. Seguros Bilbao no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d'aquests enllaços d'hipertext.

3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: Seguros Bilbao no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a Seguros Bilbao, de retards o bloquejos en l'ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistema electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control de Seguros Bilbao. Així mateix, s'exonera Seguros Bilbao de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pugui patir el client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Seguros Bilbao, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El copyright del material contingut en aquest web és propietat de Seguros Bilbao, llevat dels que pertanyin a les seves empreses col·laboradores amb les quals hi hagi signat el contracte corresponent. L'accés gratuït no implica altres drets o llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa de Seguros Bilbao. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte i altres elements integradors d'aquest Web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores de Seguros Bilbao, també són aplicables aquestes condicions i aquesta protecció, llevat de consentiment exprés i escrit per part d'aquestes empreses o entitats.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La informació relacionada amb aquesta matèria està publicada a l'apartat Política de privadesa d'aquest lloc web oficial, al costat d'aquest avís legal.

LSSICE: LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

Seguros Bilbao es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 de l'esmentada llei, se'ls informa de les següents dades d'identificació: BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, NIF: A-48001648.

El nom del domini www.segurosbilbao.com ha estat inscrit al Registre Mercantil de Bilbao a nom de Seguros Bilbao, tom 267, llibre 0, foli 214, full BI-229, full bis A, inscripció 493.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DE PROVEÏDORS

De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors d'11,9 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions generals, tant el client com Seguros Bilbao, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Getxo.

COMUNICACIÓ DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE SEGUROS BILBAO, FONS DE PENSIONS.

En compliment del que disposa l'article 62.3 del Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de plans i fons de pensions, s'informa que a la reunió del 25 d'octubre de 2018, del Consell d'Administració de Bilbao, Companyia Anònima d'Assegurances i Reassegurances, en la seva condició d'entitat gestora de fons de pensions, es va acordar per unanimitat, de conformitat amb l'article 15.1 d) del Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions i l'article 62.1 d) del Text Refós del Reglament de Plans i Fons de Pensions, la dissolució i liquidació simultània de “Seguros Bilbao, Fons de Pensions”, amb NIF: V48404727, registrat amb el número F0108 a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.