Codi ètic

Aquest Codi ètic té per objecte establir les pautes generals que han de regir obligatòriament la conducta del Grup Catalana Occident, dels seus consellers, empleats, agents i col·laboradors, en el compliment de les seves funcions i en les seves relacions comercials i professionals, actuant d'acord amb les lleis i respectant els principis ètics.

Canal de Denúncies

L'objectiu del Canal de Denúncies és la recepció, la retenció i el tractament de les comunicacions sobre irregularitats relacionades amb vulneracions del Codi ètic del Grup Catalana Occident, els seus protocols de desenvolupament, qualsevol altra normativa o política interna del Grup o les seves entitats individualment considerades, i també accions o omissions que tinguin com a conseqüència una irregularitat greu o molt greu, administrativament o penalment punible, o la manipulació o falsificació de dades financeres. De conformitat amb la informació anterior, s'acceptaran per ser tramitades les comunicacions en què no constin les dades d'identificació de l'informant i s'investigaran amb la màxima prudència i proporcionalitat.

Així mateix, el Canal de Denúncies regula el sistema intern d'informació i la defensa de l'informant, i l'establiment dels canals interns d'informació per a la recepció de les comunicacions, la tramitació dels expedients d'investigació de les situacions que es detectin i l'atorgament de la protecció adequada davant represàlies a l'informant i a les persones relacionades amb aquest que informin a través d'aquests procediments.

Qualsevol persona física o jurídica, com ara clients, proveïdors, accionistes o altres grups d'interès del Grup, podrà comunicar pràctiques fraudulentes o qualsevol vulneració en matèria de drets humans i de lleis nacionals o europees o d'altres fets denunciables definits al Canal de Denúncies d'irregularitats i fraus, de què hagin tingut coneixement en un context laboral o professional i relacionades amb consellers, directius, empleats del Grup, independentment del seu lloc i nivell, incloent-hi les que hagin tingut o tinguin aquesta condició, i també a la xarxa d'agents i col·laboradors que es relacionin amb el Grup.

Les dades de contacte del Departament d'Auditoria Interna Corporativa són:

Adreça electrònicaAuditoriaInterna.Corporativa@catalanaoccidente.com

Correu postal: Director d'Auditoria Interna Corporativa Grup Catalana Occident, S.A. Avinguda Alcalde Barnils, núm. 63 08174 – Sant Cugat del Vallès

Telèfon: 935820685

L'escrit de comunicació no està sotmès a cap model preestablert i haurà de contenir, almenys, la informació següent:

  • La irregularitat denunciada, amb menció detallada de les circumstàncies d'aquesta i adjuntant, en la mesura del possible, suport documental.
  • La identificació dels responsables directes de la irregularitat, en cas de ser coneguts.

Un cop rebuda la comunicació, es gestionarà per part d'Auditoria Interna Corporativa segons allò que estableix el procediment i la metodologia per a l'anàlisi d'irregularitats i frau intern.