fons d'inversió

Fons d'inversió

Els teus estalvis, en mans de professionals

Què és un fons d'inversió?

Un fons d'inversió és un producte d'estalvi i inversió en què els partícips fan aportacions amb l'objectiu d'obtenir-ne una rendibilitat. El conjunt d'aquestes aportacions constitueix el patrimoni del fons, que gestiona una societat gestora en funció de la política d'inversió que cada fons té en el fullet. L'entitat dipositària custodia els valors en què s'inverteix el patrimoni del fons.

Com funciona un fons d'inversió?

Els fons d'inversió tenen un funcionament molt senzill. L'inversor tria el fons que millor s'adapta al seu perfil i necessitats analitzant el fullet i el DFI (document de dades fonamentals per a l'inversor) dels fons. Per materialitzar la subscripció al fons, el partícip farà un ingrés al compte corrent que el fons té a l'entitat dipositària. Un cop l'ingrés té data de valor, se li assignen participacions en funció del valor liquidatiu del fons d'aquell dia. El valor liquidatiu o preu d'aquestes participacions variarà cada dia segons el preu de mercat dels actius en què inverteix el fons, i serà el resultat de dividir el patrimoni del fons entre el nombre de participacions existents en cada moment. El partícip podrà reemborsar les participacions quan vulgui.

Quins són els avantatges dels fons d'inversió?

Per la seva naturalesa, els fons d'inversió tenen avantatges addicionals que altres productes financers no tenen.

Liquiditat total

Sigui quin sigui el fons que tinguis contractat amb nosaltres, podràs disposar dels diners en el moment que decideixis en un termini màxim de tres dies hàbils.

Fiscalitat

Un dels grans avantatges fiscals dels fons d'inversió és que el traspàs entre fons està exempt de tributació. És a dir, si mous la teva inversió des d'un fons a un altre, no has de pagar impostos pels guanys obtinguts fins a la data (plusvàlua latent).

Diversificació

Els fons d'inversió inverteixen el patrimoni en diversos actius, i així es redueix el risc de la cartera.

Elecció del nivell de risc

Hi ha una gran varietat de fons d'inversió amb diverses polítiques d'inversió i nivells de risc, cosa que et permet triar el que millor s'adapta al teu perfil i necessitats a curt o a llarg termini.

Fiscalitat

La venda de participacions en fons d'inversió rep el tractament fiscal de guany o pèrdua patrimonial i es tributa per l'IRPF a la part corresponent a l'estalvi. Per calcular el guany o pèrdua patrimonial, es resta el valor d'adquisició o compra al valor de venda o transmissió.

La transmissió de participacions es realitza mitjançant el mètode FIFO, segons el qual les primeres transmissions corresponen a les que el client adquireix en primer lloc. Les transmissions estan sotmeses a una retenció del 19% sobre les plusvàlues generades.

Els guanys patrimonials es poden compensar amb pèrdues que es declarin com a vendes de participacions d'altres fons d'inversió, accions o bens immobles. Si el resultat és positiu, s'inclourà a la base de l'estalvi i tributarà al tipus que correspongui.

Rendibilitat

Hi ha una àmplia gamma de fons d'inversió, cadascun amb una rendibilitat esperada diferent. Abans de decidir en quin fons invertir els nostres estalvis, és important conèixer les expectatives que tenim com a inversors i quin és el nivell de risc que estem disposats a assumir en fer la inversió. Per saber si un fons s'adapta als nostres objectius amb una rendibilitat esperada adequada, és important analitzar-ne el fullet i el DFI (document de dades fonamentals per al partícip), a més d'analitzar l'evolució de la seva rendibilitat històrica i comparar-la amb la de la resta de fons de la seva categoria per veure si el seu comportament en el passat ha estat el que esperem en el futur. 

Preguntes freqüents

T'oferim la possibilitat de contractar un producte amb set alternatives d'inversió perquè triïs la que millor s'adapta al teu perfil inversor: 

  • El fons d'inversió GCO Ahorro, FI és un producte ideal per als inversors que no volen assumir riscos. La cartera d'aquest fons s'inverteix en títols de renda fixa nacional o internacional d'emissors públics o privats en euros, amb una durada mitjana inferior als 24 mesos. El valor liquidatiu del fons no patirà cap mena de fluctuació important. 
  • El fons d'inversió GCO Renta Fija, FI es compon de valors de renda fixa nacional i internacional d'emissors públics i privats denominats en euros amb una durada mitjana superior als 2 anys. 
  • El fons d'inversió GCO Acciones, FI va dirigit a persones que volen invertir en renda variable nacional. La cartera d'aquest fons s'inverteix principalment en títols de l'Ibex 35. 
  • GCO Eurobolsa, FI va dirigit a persones que inverteixen habitualment en renda variable nacional i que volen diversificar part dels seus diners en títols europeus. Les inversions es realitzen a les borses dels països de l'eurozona, al Regne Unit i a Suïssa. 
  • Inversión en bolsa, GCO Internacional, FI va dirigit a persones que inverteixen habitualment en fons de renda variable nacional i que volen diversificar part dels seus diners en títols estrangers. Les inversions es realitzen a borses internacionals. 
  • GCO Mixto, FI va dirigit a persones que volen diversificar part de la seva inversió en renda variable. Les inversions es realitzen principalment en renda fixa privada a curt termini (inferior a 24 mesos), amb un petit percentatge en les principals accions de la borsa espanyola (fins a un 30%). 
  • GCO Global 50, FI combina la inversió en actius de renda fixa i de renda variable, tant nacional com internacional. La inversió en renda variable mai no superarà el 50% de la cartera del fons. 

En resum, amb els fons d'inversió disponibles a Assegurances Bilbao, es pot invertir en els mercats financers més importants del món sense haver de convertir-se en un expert financer i, el més important, sense haver d'assumir el risc de triar un valor o sector concret. 

El termini d'inversió depèn de les necessitats de liquiditat a curt, mitjà i llarg termini i de l'aversió al risc de la persona que contracta el servei. Generalment, recomanem una inversió a llarg termini (superior a deu anys) per als fons d'inversió que inverteixen en renda variable: GCO Acciones, GCO Eurobolsa i GCO Internacional. 

És clar que la diversificació és important i que és difícil trobar una oportunitat com la que oferim amb els fons d'inversió disponibles a Seguros Bilbao, de fer una inversió en els mercats més importants de l'economia mundial. 

La inversió en els sectors més representatius de l'economia requereix adaptar en tot moment la distribució del capital en funció de l'evolució dels mercats, el grau d'aversió al risc i les expectatives de rendibilitat. Així doncs, es redueix el risc que pot suposar la inversió directa en un valor o sector concret. 

Amb els fons d'inversió d'Assegurances Bilbao, els nostres clients aposten per l'eficàcia dels mercats, tot tenint en compte les diferents tendències i amb la certesa que la volatilitat i el risc són els que han triat. 

Hi ha poques inversions tan transparents que permetin que el client segueixi la tendència i l'evolució de la seva inversió cada dia de manera senzilla. 

La informació sobre els nostres fons està disponible a tots els diaris, a la premsa especialitzada i a Internet. A més, els nostres clients reben semestralment informació actualitzada sobre l'estat de la seva inversió. Així mateix, posem a la seva disposició la plataforma e-client, en què poden fer un seguiment puntual i detallat de l'estat de la seva inversió.

Es pot disposar en qualsevol moment del total o de part dels diners reemborsant la inversió sense cap penalització. Ara bé, cal recordar que es tracta d'una inversió a mitjà i llarg termini, així que és en aquest període quan s'obté la màxima rendibilitat esperada. 

A més, la inversió en la cartera dels nostres fons d'inversió es fa a mida, tot tenint en compte les necessitats de liquiditat i el risc que es vol assumir a mitjà i llarg termini. 

Els nostres fons d'inversió estan dirigits a clients que volen invertir en els mercats financers sense haver de realitzar una gran inversió inicial. Els fons d'inversió disponibles a Assegurances Bilbao se poden contractar a partir de qualsevol import i no tenen una quantitat mínima d'inversió. 

La rendibilitat dels fons no està subjecta a cap retenció fins que no es materialitzen les plusvàlues en el moment del reembossament. 

Des de l'any 2003, la legislació vigent ofereix la possibilitat de canviar d'entitat gestora, és a dir, canviar de fons, sense cap penalització fiscal. L'alt grau de professionalitat de la nostra gestió i l'experiència del nostre Grup en els mercats financers et proporcionen una alternativa d'inversió per als fons d'inversió que, potser, manténs amb altres entitats financeres. 

Informació pràctica

Catalana Occident Capital, Agència de Valors, SA (d’ara endavant, CO Capital AV) autoritzada per la CNMV amb núm. de registre 212, és una companyia del Grup Catalana Occident, empresa líder en el sector assegurador, amb una elevada solvència i una extensa implantació en tot el territori nacional. L'Agència de Valors comercialitza a clients detallistes i empreses una àmplia i variada gamma de fons d'inversió, amb diferent nivell de rendibilitat i risc. 

El servei prestat per CO Capital AV consisteix en la recepció i transmissió d'ordres de partícips, i l'assessorament no independent en matèria d'inversió exclusivament sobre participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva de caràcter UCITS, dirigit a clients detallistes, sense possibilitat de disposar de fons de clients. 

CO Capital AV té actualment dos contractes de comercialització. Un amb la Gestora del Grup, Grup Catalana Occident Gestió d'Actius, SGIIC. i un altre amb Gesiuris Asset Management, SGIIC. 

CO Capital AV distribueix els seus productes a través dels seus representants que, a més, són agents d'assegurances de les entitats Assegurances Catalana Occident i Seguros Bilbao. Tots els seus representants compten amb una formació i experiència àmplia sobre el funcionament dels mercats financers, i informen i assessoren els clients sobre les característiques dels fons d'inversió que comercialitzen. 

Per què contractar un fons d'inversió amb Seguros Bilbao?

A Seguros Bilbao fa més de 100 anys que cuidem persones com tu gestionant-ne el patrimoni i protegint-les davant de petits i grans imprevistos.

Atenció personalitzada

T'acompanyem des del primer dia: et donem una resposta individualitzada per als dubtes que tinguis i ajustem els nostres serveis a les teves necessitats reals.

Experiència i trajectòria

Ens comprometem a oferir-te informació periòdica, útil i de qualitat, de la mà de professionals especialistes en productes financers.

Suport i confiança

Som una companyia sòlida i solvent, amb més de cent anys d'experiència, i pertanyent a un dels principals grups asseguradors del país, el Grup Catalana Occident.