Pla de pensions jubilació individual

Pensions

Plans de pensions

Crea la jubilació que vols

En què consisteix un pla de pensions?

Els plans de pensions individuals són una modalitat d'estalvi privat a llarg termini destinada a complementar els ingressos provinents del servei públic de pensions durant l'etapa de la jubilació. Tenen com a objectiu cobrir les nostres necessitats quan deixem de treballar.

Com funciona un pla de pensions?

Durant l'etapa en actiu es fan aportacions al pla de pensions, que poden ser periòdiques o extraordinàries, amb un màxim de 2.000 € anuals. Els gestors de pla inverteixen aquestes aportacions segons la seva política d'inversions perquè, en el moment de la jubilació, el partícip percebi una prestació del patrimoni acumulat en forma de renda o de capital. Les aportacions als plans de pensions es caracteritzen perquè tenen avantatges fiscals importants.

Beneficis d'aquesta assegurança

Professionals del sector gestionen les aportacions als plans de pensions per obtenir alta rendibilitat a llarg termini i garantir un benefici fiscal important.

Aportacions a la teva mida

El pla de pensions t'ofereix la possibilitat de triar la modalitat d'aportació que millor s'adapta a les teves necessitats: regular, variable o extraordinària.

Lliure suspensió i represa

Si en algun moment ho necessites, pots suspendre i reiniciar les aportacions sense cap penalització.

Traspàs de drets

Tens la possibilitat de traspassar els drets acumulats d'altres plans de pensions o plans de previsió assegurats.

Disposició a escollir

Tria la forma en què vols disposar del teu capital quan arribi el moment: bé en forma de renda, bé amb un rescat total.

Avantatges fiscals

Beneficia't de la deducció de la totalitat de les teves aportacions i les del teu cònjuge sobre la base imposable de l'IRPF, dins els límits establerts.

Telèfon d'atenció al client

Posa't en contacte amb nosaltres sempre que et faci falta, a través del nostre telèfon d'atenció ininterrompuda, el 946 42 12 41.

Plans de pensions rendabilitat

Tipus de plans de pensions

Aquest pla combina inversions en renda fixa i renda variable, i aquesta última no pot ser superior al 30% del total. Es tracta d'una opció interessant per a les persones amb un perfil de risc mitjà.

Preguntes freqüents

No. Les pensions públiques resulten insuficients a tots els nivells. La diferència que hi ha entre la pensió pública i el salari de què es gaudeix durant la vida laboral activa és obvi i especialment notable en el cas de salaris superiors als 24.000 euros. Així, doncs, els pensionistes que es troben en els nivells mitjà-alt perden també el poder adquisitiu que mantenien quan eren actius.

Per a un treballador en el Règim General, es considera atur de llarga durada la situació legal d'atur del partícip, sempre que en el moment de la sol·licitud estigui inscrit com a demandant de feina en el servei públic de treball corresponent i no tingui dret a les prestacions per atur en el seu nivell contributiu o hagi esgotat aquestes prestacions.


En el cas de treballadors per compte propi, per tal de complir el requisit d'atur de llarga durada: hauran d'estar prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i haver cessat la seva activitat, estar inscrits com a demandants de feina en el servei públic de treball corresponent en el moment de la sol·licitud i no tenir dret a les prestacions per atur en el seu nivell contributiu o haver esgotat aquestes prestacions.

Es podran continuar fent aportacions per a la jubilació fins al cobrament de la prestació per jubilació del pla de pensions, independentment de la resolució de la Seguretat Social. Les posteriors al cobrament seran per a defunció o dependència.
Les aportacions realitzades per cobrir la contingència de defunció o dependència també poden ser objecte de reducció en la base imposable general de l'IRPF del partícip.

Al País Basc s'estableix un límit i són reductibles les aportacions realitzades fins a l'any següent al d'accés a la jubilació.

Seguros Bilbao posa a disposició dels partícips l'evolució del seu pla de pensions a través d'e-client.
Mensualment, INVERCO sol fer arribar als diaris econòmics i les revistes especialitzades un detall de l'evolució dels plans de pensions individuals.


D'altra banda, el més senzill és rebre un informe periòdic del pla de pensions. És obligatori per a les entitats gestores amb caràcter semestral.

Sol ser preferible cobrar en forma de capital en un exercici posterior al de jubilació. D'aquesta manera, en l'exercici en què es cobra es tenen unes rendes més baixes que les de la fase d'actiu i es produeix un efecte fiscal positiu.

Per a la integració de les prestacions rebudes en la base imposable de l'IRPF, cal tenir en compte que l'import tant de les prestacions que es materialitzin en forma de capital com de les que es cobrin en forma de renda o de pagament sense periodicitat regular s'integrarà anualment en la base imposable del beneficiari com a rendiment íntegre del treball.

Independentment de qui en sigui el perceptor, de la contingència que doni lloc als pagaments o de la modalitat de cobrament del pla, totes les prestacions que atorga un pla de pensions tenen la consideració de rendiments del treball.


Si la prestació d'un pla de pensions la percep una persona diferent del partícip, per defunció d'aquest, l'impost aplicable també és l'IRPF en concepte de rendiments del treball, i està exempta de l'impost de successions i donacions.

La jubilació parcial es produeix quan es compatibilitza el cobrament d'una part de la pensió pública de jubilació amb l'exercici d'una activitat laboral a temps parcial. La jubilació parcial pot tenir lloc sense que s'hagi accedit prèviament a la jubilació total o, tot i haver-hi accedit, en iniciar un treball a temps parcial amb posterioritat. En tots dos casos, l'import de la pensió de jubilació es redueix de manera proporcional a la jornada laboral a temps parcial retribuïda que figuri en el contracte.


Cal tenir en compte que, en cap cas, no es pot simultaniejar la condició de beneficiari i partícip per jubilació en un pla de pensions. Per tant, si el partícip està percebent una renda del pla de pensions o està pendent del pagament d'un capital per la jubilació parcial del pla de pensions, no podrà reiniciar les aportacions per a la jubilació total a un altre pla de pensions fins que hagi percebut les primeres íntegrament i assigni els drets consolidats romanents a la jubilació total posterior.

Per què contractar plans de pensions amb Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Fiscalment beneficiós

Informació constant

Fiscalitat del pla de pensions

Les quantitats que s'aporten anualment al pla de pensions es poden desgravar a l'IRPF, cosa que en redueix la base imposable i ofereix, per tant, un estalvi fiscal important, que dependrà del tipus marginal del contribuent. Per exemple, si es té un tipus de retenció de l'IRPF del 24% i s'aporten al pla de pensions un total de 2.000 € anuals, l'estalvi en concepte d'impostos seria de 240 €. \n\nLa desgravació anual màxima serà la menor de les quantitats següents: 2.000 € o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques. En el cas d'excedir el límit de desgravació, es podrà traslladar l'excés a la declaració de l'IRPF dels cinc exercicis següents. \n\nD'altra banda, a l'hora de rescatar el pla de pensions, el capital que se n'obtingui tributarà a l'IRPF com de rendiment del treball, independentment de la contingència que generi el dret al rescat. Així, quan es fa per defunció del titular, els beneficiaris o hereus el tributaran a l'IRPF com a rendiments del treball i, en cap cas, a l'impost de successions i donacions.

Avantatges fiscals del pla de pensions

Fins a 2.000 euros.

Rendibilitat dels plans de pensions

La rendibilitat de cada pla de pensions varia segons els rendiments dels actius en què s'inverteixi el pla. En funció de la política d'inversió del pla de pensions, s'invertirà en renda fixa, renda variable o una combinació de les dues. Amb les aportacions que el client va fent al pla de pensions, els gestors van fent una sèrie d'inversions a fi de cercar la màxima rendibilitat. Aquestes inversions dependran del tipus de pla que s'hagi contractat. <br/><br/> Tenint en compte les inversions que fan, els tipus de plans més freqüents són: <br/><br/> GCO Pensiones Mixto Fijo, PPI: Pla que inverteix principalment en renda fixa i una petita quantitat en renda variable (mínim un 15% i màxim un 30%). <br/><br/> GCO Pensiones Renta Fija, PPI: Pla que inverteix en renda fixa a curt termini amb un perfil de risc molt baix. <br/><br/> GCO Pensiones Renta Variable, PPI: Pla que inverteix com a mínim un 75% del patrimoni en renda variable. <br/><br/> GCO Pensions Renta Variable Mixta, PPI: Pla que inverteix entre un 30% i un 75% del patrimoni en renda variable; el percentatge varia en funció de la situació del mercat, i deixa la resta de la inversió a la renda fixa. <br/><br/> Depenent del perfil d'inversió que s'hagi d'adoptar en funció del termini que queda per a la jubilació, és aconsellable un tipus de pla o un altre. Els plans de renda fixa són un producte amb menys risc i, per tant, són aconsellables quan falten pocs anys per a la jubilació. Tanmateix, els plans de pensions de renda variable tenen un risc més elevat però, alhora, podran oferir una rendibilitat també més elevada, i són aconsellables quan encara falten molts anys per a la jubilació. <br/><br/> És important anar canviant de pla de pensions amb el pas del temps per no incórrer en riscos addicionals (estar en un pla de més risc que el que ens convé) o per no incórrer en costos d'oportunitat en termes de rendibilitat (estar en un pla de menys risc que el que podem assumir).

GCO Pensiones renta variable mixta

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del Pla i està calculada a partir de dades històriques que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de romandre inalterable, i pot variar durant el temps.

Alertes sobre liquiditat

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible si s’escau alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.