PPA

Pensions

Estalvi PPA, Pla de previsió assegurat

Una jubilació sense sorpreses

En què consisteix Estalvi PPA?

El pla de previsió assegurat Estalvi PPA és una forma d'estalvi flexible destinat a la jubilació. Té avantatges fiscals importants i, a més, ofereix la seguretat d'un tipus d'interès.

Beneficis d'aquesta assegurança

Seguretat

Gaudeix veient com creixen els teus estalvis, independentment de l'evolució dels mercats.

Rendibilitat

Maximitza els teus estalvis de cara a la jubilació i obtingues una important rendibilitat en el moment de la disposició.

Avantatges fiscals

Beneficia't de la reducció de totes les teves aportacions i de les del teu cònjuge a la base imposable de l'IRPF dins dels límits establerts.

Disposició a escollir

Tria com prefereixes disposar del teu capital quan arribi el moment: en forma de renda o en forma de capital.

Telèfon d'atenció al client

Posa't en contacte amb nosaltres sempre que et faci falta, a través del nostre telèfon d'atenció ininterrompuda, el 946 421 241.

PPA Plá de jubilació
1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Rendibilitat del pla de previsió assegurat

La rendibilitat del PPA o pla de previsió assegurat s'estableix en funció dels tipus d'interès de mercat que hi ha en cada moment. Es tracta d'un tipus d'interès que es revisa cada tres mesos. Al contrari del que passa amb els plans de pensions, aquesta rendibilitat mai no podrà ser negativa en el moment de fer-ne el rescat.

Fiscalitat del pla de previsió assegurat

El pla de previsió assegurat té l'avantatge de permetre desgravar a l'IRPF les quantitats que s'hi han aportat. Això permet reduir-ne la base imposable i obtenir un benefici fiscal important, vinculat al tipus marginal de contribuent. 

L'import màxim que es pot desgravar anualment correspondrà a la menor quantitat d'entre aquests supòsits: bé 1.500 euros o bé el 30% dels rendiments nets de treball i activitats econòmiques. Si s'excedeix el límit de desgravació, hi ha la possibilitat de traslladar-lo a l'IRPF dels cinc anys següents. 

En el moment del rescat del pla de previsió assegurat, el capital obtingut tributarà a l'IRPF com a rendiment de treball, sense importar la causa d'aquest rescat. En el cas de la defunció del titular, per exemple, els beneficiaris o hereus tributaran a l'IRPF sota aquesta fórmula, no com a impost de successions i donacions. 

Avantatges fiscals del Pla de previsió assegurat

Fins a 1.500 euros.

Preguntes freqüents

No. Les pensions públiques resulten insuficients a tots els nivells. La diferència que hi ha entre la pensió pública i el salari de què es gaudeix durant la vida laboral activa és obvi i especialment notable en el cas de salaris superiors als 24.000 euros. Així, doncs, els pensionistes que es troben en els nivells mitjà-alt perden també el poder adquisitiu que mantenien quan eren actius.

Per a un treballador en el Règim General, es considera atur de llarga durada la situació legal d'atur del partícip, sempre que en el moment de la sol·licitud estigui inscrit com a demandant de feina en el servei públic de treball corresponent i no tingui dret a les prestacions per atur en el seu nivell contributiu o hagi esgotat aquestes prestacions.


En el cas de treballadors per compte propi, per tal de complir el requisit d'atur de llarga durada: hauran d'estar prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i haver cessat la seva activitat, estar inscrits com a demandants de feina en el servei públic de treball corresponent en el moment de la sol·licitud i no tenir dret a les prestacions per atur en el seu nivell contributiu o haver esgotat aquestes prestacions.

Es podran continuar fent aportacions per a la jubilació fins al cobrament de la prestació per jubilació del pla de pensions, independentment de la resolució de la Seguretat Social. Les posteriors al cobrament seran per a defunció o dependència.
Les aportacions realitzades per cobrir la contingència de defunció o dependència també poden ser objecte de reducció en la base imposable general de l'IRPF del partícip.

Al País Basc s'estableix un límit i són reductibles les aportacions realitzades fins a l'any següent al d'accés a la jubilació.

Seguros Bilbao posa a disposició dels partícips l'evolució del seu pla de pensions a través d'e-client.
Mensualment, INVERCO sol fer arribar als diaris econòmics i les revistes especialitzades un detall de l'evolució dels plans de pensions individuals.


D'altra banda, el més senzill és rebre un informe periòdic del pla de pensions. És obligatori per a les entitats gestores amb caràcter semestral.

Sol ser preferible cobrar en forma de capital en un exercici posterior al de jubilació. D'aquesta manera, en l'exercici en què es cobra es tenen unes rendes més baixes que les de la fase d'actiu i es produeix un efecte fiscal positiu.

Per a la integració de les prestacions rebudes en la base imposable de l'IRPF, cal tenir en compte que l'import tant de les prestacions que es materialitzin en forma de capital com de les que es cobrin en forma de renda o de pagament sense periodicitat regular s'integrarà anualment en la base imposable del beneficiari com a rendiment íntegre del treball.

Independentment de qui en sigui el perceptor, de la contingència que doni lloc als pagaments o de la modalitat de cobrament del pla, totes les prestacions que atorga un pla de pensions tenen la consideració de rendiments del treball.


Si la prestació d'un pla de pensions la percep una persona diferent del partícip, per defunció d'aquest, l'impost aplicable també és l'IRPF en concepte de rendiments del treball, i està exempta de l'impost de successions i donacions.

La jubilació parcial es produeix quan es compatibilitza el cobrament d'una part de la pensió pública de jubilació amb l'exercici d'una activitat laboral a temps parcial. La jubilació parcial pot tenir lloc sense que s'hagi accedit prèviament a la jubilació total o, tot i haver-hi accedit, en iniciar un treball a temps parcial amb posterioritat. En tots dos casos, l'import de la pensió de jubilació es redueix de manera proporcional a la jornada laboral a temps parcial retribuïda que figuri en el contracte.


Cal tenir en compte que, en cap cas, no es pot simultaniejar la condició de beneficiari i partícip per jubilació en un pla de pensions. Per tant, si el partícip està percebent una renda del pla de pensions o està pendent del pagament d'un capital per la jubilació parcial del pla de pensions, no podrà reiniciar les aportacions per a la jubilació total a un altre pla de pensions fins que hagi percebut les primeres íntegrament i assigni els drets consolidats romanents a la jubilació total posterior.

Per què contractar Estalvi PPA?

Atenció personalitzada

Fiscalment beneficiós

Informació constant